Prechod na navigáciu vodorovná Prechod na navigáciu Hlavné menu
JACHYM s.r.o., Zvolen. psychológia, psychoterapia, dopravná psychológia, rozvojové programy

Psychotesty sú povinnné pre...

V zákone č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa v § 88 uvádza:

1) Psychickou spôsobilosťou sa rozumie schopnosť viesť motorové vozidlo bez zníženia, narušenia alebo obmedzenia minimálnej úrovne psychických schopností.

2) Psychicky spôsobilý je ten, kto spĺňa minimálnu úroveň psychickej spôsobilosti na vedenie motorových vozidiel.

3) Psychická spôsobilosť sa posudzuje psychologickým vyšetrením.

4) Psychickú spôsobilosť posudzuje psychológ s certifikátom na certifikovanú činnosť dopravná psychológia (ďalej len „ psychológ“).

5) Psychologickému vyšetreniu je povinný sa podrobiť sa
a) žiadateľ o udelenie vodičského oprávnenia skupiny C,C+E,D, D+E a podskupiny C1,C1+E,D1 a D1+E
b) iná osoba, ktorej taká povinnosť vyplýva podľa tohto zákona.

6) Pravidelným psychologickým vyšetreniam každých päť rokov a po dosiahnutí veku 65 rokov každé dva roky sú povinní sa podrobiť:
a) vodiči, ktorí vedú motorové vozidlo skupiny C, C+E, D a D + E a podskupiny C1, C1+E, D1 a D1 + E,
b) vodiči, ktorí vedú vozidlo s právom prednostnej jazdy, motorové vozidlo využívané na zasielateľstvo a taxislužbu a na poskytovanie poštových služieb.

7) Ostatní vodiči sú povinní podrobiť sa pravidelnému psychologickému vyšetreniu najskôr dva mesiace pred dosiahnutím veku 65 rokov a najneskôr do dvoch mesiacov po dosiahnutí veku 65 rokov a následne každé dva roky.

8) Minimálne požiadavky na psychickú spôsobilosť a podrobnosti o jej posudzovaní ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo vnútra po dohode s ministerstvom zdravotníctva.


 


438212

Úvodná stránka